بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • دایره بررسی عملکرد شعب

   1. ارزیابی عملکرد شعب در خصوص وضعیت منابع، مصارف، سود یا زیان و مطالبات غیرجاری به صورت ماهیانه.
   2. ارایه گزارشات لازم در جهت بهبود عملکرد شعب تابعه و یا ارایه گزارشات خاص حسب نیاز (مانند گزارش بازدیدهای ادواری).
   3. انجام بازدیدهای ادواری از شعب به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف،‌ فرصت‌ها و تهدیدها.
   4. تسهیم سالیانه اهداف شعب بر اساس اهداف کمی مصوب در هیات مدیره بانک و تعیین میزان دستیابی به آن.
   5. تعامل با ادارات هماهنگی امور شعب و بازاریابی، به منظور تسهیل دستیابی به اهداف مورد نظر واحدهای ذی‌ربط.
   6. کنترل ادواری جذب منابع و مصارف شعب جهت کنترل و مقایسه با عملکرد دوره‌های گذشته آنها و یا مقایسه عملکرد شعب با یکدیگر.
   7. ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات آمار و عملکرد شعب و تامین نیازهای آماری ادارات مدیریت امور شعب و بازاریابی بر حسب امکانات موجود‌.
   8. همکاری و هماهنگی در انجام امور مربوط به تدوین و اجرای طرح رتبه‌بندی و درجه‌بندی شعب با مدیریت امور برنامه‌ریزی و بهبود روشها بر اساس مدل مصوب و ارایه پیشنهادهای لازم در این خصوص.
   9. شناسایی شعب برتر بانک در حوزه‌های مختلف عملکردی در صورت لزوم (جهت استفاده مراجع ذی‌صلاح درون‌ و برون ‌‌سازمانی).
   10. برگزاری جلسات اتاق فکر و هم‌اندیشی شعب با مدیران ستادی بانک و پیگیری موضوعات مطروحه و مصوبات جلسات مذکور.