بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • پوشش ریسک نوسانات ارز

   "به دلیل محدودیت های بین المللی تا اطلاع ثانوی پوشش ریسک نوسانات ارز مقدور نیست"

   پوشش ریسک نوسانات ارز

   "به دلیل محدودیت های بین المللی تا اطلاع ثانوی پوشش ریسک نوسانات ارز مقدور نیست"