بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • تسهیلات پس از صادرات ( حمل ) کالا و خدمات

   تسهیلات پس از صادرات ( حمل ) کالا و خدمات

   تسهیلات پس از صادرات ( حمل ) کالا و خدمات

   این تسهیلات به صورت ارزی به دو شیوه ذیل قابل پرداخت است:

   الف ) تنزیل اسناد صادراتی

   ب) تأمین مالی در قالب اعتبار فروشنده یا اعتبار خریدار

   هر یک از موارد فوق به شرح ذیل ارائه می گردد:

   الف ) تنزیل اسناد صادراتی :

   در صورتی که صادرات از طریق اعتبار اسنادی مدت دار گشایش شده و یا اسناد وصولی صادراتی (برات ارزی مدت دار ) به نفع صادرکننده ایرانی نزد بانک صورت گرفته باشد، اسناد معامله شده توسط بانک تنزیل و وجه آن به صادرکننده پرداخت خواهد شد.

   1-اعتبار اسنادی صادراتی مدت دار :

   شرایط لازم:

   اعتبار اسنادی صادراتی مدت دار توسط یکی از بانک های معتبر مورد قبول بانک، گشایش شده باشد.

   سررسید پرداخت وجه اسناد حداکثر یک سال از تاریخ حمل و یا معامله اسناد باشد.

   واریز وجه اسناد مورد معامله در سر رسید مقرر توسط بانک کارگزار تأیید و پیام کتبی بانک مذکور دریافت شده باشد.

   حداکثر تسهیلات پرداختی برای هر متقاضی بر اساس آیین نامه ها و مقررات جاری توسط بانک تعیین و تا 95% مبلغ اعتبار اسنادی قابل پرداخت می باشد.

   مدت زمان قراردادهای تسهیلاتی بعد از صدور، متناسب با سر رسید دوره بازگشت ارز حاصل از صادرات کالای مربوط بوده و با توجه به نوع کالای صادر شده از یک سال بیشتر نخواهد بود.

   تسهیلات در قالب عقد خرید دین پرداخت خواهد گردید.

   2-اسناد وصولی صادراتی مدت دار :

   شرایط لازم :

   اسناد وصولی صادراتی مدت دار توسط یکی از بانک های معتبر مورد قبول این بانک صادر و تایید شده باشد.

   سررسید پرداخت وجه اسناد حداکثر یک سال از تاریخ حمل و یا معامله اسناد باشد.

   اسناد وصولی صادراتی در هر مرحله بایستی از طریق سیستم بانکی معامله گردیده و بانک کارگزار خارجی کتبا مراتب قبولی آنها را به خریدار دین ( بانک توسعه صادرات ایران ) اعلام و پرداخت ارزش آنها را در سررسید مقرر تعهد نموده باشد . حداکثر تسهیلات پرداختی برای هر متقاضی بر اساس آیین نامه ها و مقررات جاری توسط بانک تعیین و تا 95% مبلغ اعتبار اسنادی قابل پرداخت می باشد.

   تسهیلات در قالب عقد خرید دین پرداخت خواهد گردید.

   شرایط کلی :

   به منظور تنزیل اسنادی صادراتی و استفاده از تسهیلات بانک در این بخش ارائه اسناد و مدارکی که مفاد آن حاکی از مطالبات ناشی از معاملات تجاری باشد الزامی می باشد و متقاضی نیز می بایست کتباً تعهد نماید که نسبت به ارائه پروانه صادراتی متناسب با تسهیلات پرداخت شده حداکثر تا سررسید قرارداد اقدام نماید.

   پروانه صادراتی ارائه شده که تسهیلات براساس آنها تصویب و پرداخت شده اند همراه با ارز حاصل از وصول وجه اعتبار اسنادی یا برات وصولی (در سررسید مقرر)، به عنوان اسناد و مدارک انجام تعهد صادراتی، مورد قبول بانک خواهد بود.

   ب ) تامین مالی در قالب اعتبار خریدار

   تعاریف :

   اعتبار خریدار : تسهیلاتی است که به موجب قراداد تسهیلاتی (درارتباط با صادرات کالا/ خدمات) از طریق بانک توسعه صادرات در اختیار بانک / خریدار خارجی (گیرنده تسهیلات) قرار می گیرد.

   تامین مالی کوتاه مدت : مجموع دوره تأمین مالی کوتاه مدت برای اعطای تسهیلات در قالب اعتبار خریدار از محل منابع بانک حداکثر دو سال و از محل منابع صندوق توسعه ملی حداکثر یک سال می باشد.

   تامین مالی میان مدت : مجموع دوره تامین مالی میان مدت برای اعطای تسهیلات در قالب اعتبار خریدار از محل منابع بانک حداکثر ده سال و از محل منابع صندوق توسعه ملی حداکثر هشت سال تعیین می گردد.

   بانک توسعه صادرات ایران به منظور افزایش توان رقابتی صادرکنندگان کالا و خدمات در بازار کشورهایی که توان خرید نقدی کالا یا خدمات از صادرکنندگان ایرانی ندارند، تسهیلات ارزی پس از حمل در قالب اعتبار خریدار اعطا می نماید.

   در این حالت بانک توسعه صادرات ایران تأمین مالی قرار داد را به عهده گرفته و وجه معامله را به فروشنده کالا یا خدمات پرداخت می نماید. بر اساس قرارداد تأمین مالی که با خریدار / بانک کارگزار مربوط منعقد می گردد، تسهیلات اعطایی پس از اجرای قرارداد، توسط خریدار / بانک کارگزار خریدار به بانک توسعه صادرات باز پرداخت می گردد.

   موضوع مصرف تسهیلات و مبلغ تأمین مالی :

   قراردادهای کوتاه مدت به منظور صادرات کالاهای مصرفی و یا مواد اولیه بوده تأمین مالی حداکثر تا کل مبلغ قرارداد تجاری خواهد بود.

   قراردادهای میان مدت به منظور صادرات کالاهای سرمایه ای و یا صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده و تأمین مالی حداکثر تا 85% مبلغ قرارداد تجاری و هزینه های مربوطه به حق بیمه و پوشش ریسک اعتباری ضامن خواهد بود. %15 مابقی مبلغ قرارداد تجاری و یا 15% حق بیمه، می تواند به صورت پیش پرداخت، میا ن پرداخت و یا ترکیبی از این دو توسط خریدار تأمین گردد.

   کالاها و خدمات مشمول تأمین مالی :

   این تسهیلات برای صادرات کالا و خدماتی، قابل پرداخت است که حداقل 60% ارزش آن کالا ساخت ایران ویا 60% ارزش آن خدمات توسط صادرکنندگان ایرانی قابل عرضه باشد. تشخیص این امر در مورد کالا بر عهده وزارتخانه یا دستگاه اجرایی ذیربط و در خصوص پروژه های صادرات خدمات فنی و مهندسی برعهده کمیته موضوع ماده 19 آئین نامه حمایت های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی می باشد.

   ضوابط :

   اعطای تسهیلات موکول به دریافت اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت برای پرداخت مبلغ مندرج در قرارداد تجاری خریدار با فروشنده می باشد.درصورت عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی، تأمین مالی صادرات، منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

   تسهیلات مورد نظر صرفاً برای صادرات به کشورهایی که فاقد تعهدات معوق سازمان نیافته به جمهوری اسلامی ایران باشند پرداخت خواهد شد.نام این کشورها همه ساله توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد.

   نکته 1 : در صورت تضمین بازپرداخت توسط بانک یا موسسه معتبر بین المللی و یا گشایش اعتبار اسنادی مدت دار معتبر غیر قابل برگشت توسط اینگونه بانک ها، اعطای تسهیلات به متقاضیان این کشورها امکان پذیر می باشد.

   نکته 2 : چنانچه صندوق ضمانت صادرات ایران بازپرداخت تسهیلات مذکور را تضمین نماید، اعطای تسهیلات در صورت موافقت بانک توسعه صادرات ایران، منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

   نحوه پرداخت تسهیلات :

   وجوه قراردادهای مربوط به تأمین مالی صادرات کالا یا تجهیزات در قبال ارائه اسناد حمل و تأییدیه خریدار/ فروشنده به همراه پیام رمزدار بانک کارگزار مبنی بر پرداخت وجه درسررسید تعیین شده، پرداخت خواهد شد.

   جهت دریافت وجوه قراردادهای مربوط به تامین مالی پروژه های پیمانکاری و صادرات خدمات فنی و مهندسی علاوه بر اسناد فوق، می بایست صورت وضعیت های تأیید شده توسط مشاور پروژه و کارفرمای طرح نیز ارائه گردد.