بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • تسهیلات قبل از صادرات کالا و خدمات

   بانک توسعه صادرات ایران به منظور توسعه اقتصادی، جهش صادراتی و ایجاد اشتغال در کشور تسهیلات به صورت ریالی به متقاضی که به منظور تأمین سرمایه در گردش برای تهیه یا تولید کالا و صدور آن نیاز مالی دارند، در قالب یکی از عقود اسلامی پرداخت می گردد.

   تسهیلات قبل از صادرات کالا و خدمات


   تسهیلات قبل از صادرات کالا و خدمات (قبل از حمل)

   الف ) تسهیلات برای صادرات کالا :

   این تسهیلات به صورت ریالی به متقاضی که به منظور تأمین سرمایه در گردش برای تهیه یا تولید کالا و صدور آن نیاز مالی دارند، در قالب یکی از عقود اسلامی پرداخت می گردد.

   1- نحوه پرداخت تسهیلات :

   مبلغ تسهیلات پرداختی متناسب با نیاز مالی صادرکننده و با توجه به نحوه صدور به شرح ذیل تعیین می گردد:

   1- در قبال اعتبار اسنادی صادراتی معتبر تایید شده غیر قابل برگشت حداکثر تا 90 درصد هم ارز ریالی مبلغ اعتبار در قالب عقود مشارکتی و حداکثر تا سقف 75 درصد هم ارز ریالی مبلغ اعتبار در قالب عقود غیر مشارکتی

   یاد آوری : چنانچه متقاضی در قبال اعتبار اسنادی صادراتی، تقاضای استفاده از تسهیلات بانک را داشته باشد، درج نام بانک توسعه صادرات ایران در متن اعتبار به عنوان بانک ابلاغ کننده و معامله کننده اسناد ضروری است.

   2- در قبال قرارداد فروش معتبر بین صادرکننده و خریدار یا صادرات امانی حداکثر تا سقف 80 درصد مبلغ قرارداد یا برنامه صادراتی ارایه شده (در مورد صادرات امانی) صرفاً در قالب عقود مشارکتی و حداکثر تا سقف 75 درصد مبلغ قرارداد در قالب عقود غیر مشارکتی

   2- مدت و نحوه باز پرداخت تسهیلات :

   مدت قرارداد و سررسید باز پرداخت تسهیلات صادراتی بر حسب نوع کالا، دوره گردش کالا و وصول مطالبات و بنا به صلاحدید بانک تعیین می گردد. لیکن زمان های عمومی قراردادهای تسهیلات بشرح ذیل می باشد:

   کالا های تولیدی و کشاورزی حداکثر یکسال.

   کالا های واسطه ای حداکثر 18 ماه.

   مدت باز پرداخت تسهیلاتی که بر اساس گشایش اعتبارات اسنادی صادراتی پرداخت می شوند متناسب باسررسید اعتبار اسنادی ارائه شده و یا تاریخ پرداخت مندرج در آن، تعیین می گردد.

   مبالغ اصل و سود تسهیلات پرداختی باید حداکثر تا سر رسید یا سررسیدهای مندرج در متن قراردادهای تسهیلاتی منعقد با بانک، با همان ارز دریافتی باز پرداخت گردد.

   3-ارائه مدارک مربوط به صادرات انجام شده :

   استفاده کننده از تسهیلات، مکلف است حداکثر تا پایان دوره قرارداد نسبت به ارائه مدارک قطعی صدور کالا و خدمات ( پروانه صادراتی، بارنامه، صورت وضعیت های تائید شده توسط کارفرما و ...) به بانک اقدام نمایند.

   اسناد صادراتی در صورتی جهت ایفای تعهدات صادراتی منظور خواهد شد که به نام گیرنده تسهیلات باشد.

   در صورتی که مدارک مذکور در زمان مقرر به بانک ارائه نشود، متقاضی مشمول وجه التزام عدم صدور شده و مطابق مقررات بانک اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

   ب) تسهیلات برای صادرات خدمات :

   1-صادرات خدمات فنی و مهندسی :

   بانک توسعه صادرات ایران به منظور تقویت بنیه مالی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با عنایت به ماده 8 آیین نامه اجرایی مقررات حمایتی دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و به منظور انجام سریع عملیات تجهیز کارگاه و تامین هزینه های جاری در قراردادهای صادرات خدمات فنی و مهندسی، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت می نماید.

   تسهیلات مزبور در قبال ارائه ابلاغیه رسمی ارجاع کار و یا قرارداد یا اعتبار اسنادی معتبر، قابل پرداخت می باشد.

   علاوه بر مورد فوق، به منظور کمک به شرکت های ایرانی مجری قراردادهای پیمانکاری در خارج از کشور و تسریع در اجرای قراردادها، بانک منابع مالی لازم جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات خارجی مورد نیاز طرح را از طریق گشایش اعتبار اسنادی یا حواله ارزی (طبق مقررات مربوطه ) به نفع / در وجه فروشندگان معتبر داخلی یا خارجی، تامین می نماید.

   دوره استفاده از تسهیلات، مدت قراردادها و نحوه باز پرداخت :

   دوره استفاده از تسهیلات و نحوه باز پرداخت آن بر اساس برنامه زمان بندی اجرای پروژه و پرداخت های کار فرما به پیمانکار ایرانی تعیین و در قراردادهای تسهیلاتی درج خواهد شد.

   مدت قراردادها حداکثر سه سال و متناسب با دوره اجرای قرارداد پیمانکاری و وضعیت نقدینگی پروژه و باز پرداخت تسهیلات ارزی (اعم از اصل، سود و موارد فرعی آن) به همان ارز مورد استفاده خواهد بود.

   نحوه مصرف تسهیلات :

   تسهیلات مورد نظر جهت تأمین کسری نقدینگی مورد نیاز طرح (تجهیز کارگاه یا تأمین ماشین آلات، تجهیزات، مصالح، مواد اولیه و خدماتی که از داخل و خارج از کشور قابل تأمین باشند) و از طریق گشایش اعتبار اسنادی یا حواله ارزی ( طبق مقررات مربوطه ) به نفع / در وجه فروشنده یا سازنده ماشین آلات و مواد اولیه و یا ارائه کننده خدمات قابل پرداخت خواهد بود.

   پرداخت تسهیلات به صورت حواله در وجه فروشندگان خارجی و داخلی به تشخیص بانک و در قبال تعهد ارائه اسناد مثبته دال بر انجام هزینه یا خرید و مصرف مصالح ومواد مورد نظر در پروژه، حداکثر تا پایان مدت قرارداد امکان پذیر خواهد بود .

   2- تسهیلات برای سایر خدمات :

   بانک توسعه صادرات ایران، سایر خدمات از جمله ترانزیت و حمل و نقل بین المللی کالا، صدور نرم افزار طرح های جذب توریسم و... را که موجب ارزآوری و افزایش درآمدهای ارزی کشور می گردد، در قالب یکی از عقود بانکداری اسلامی، بصورت ارزی و ریالی تأمین مالی می نماید.

   پرداخت تسهیلات به این گروه از متقاضیان، تابع شرایط عمومی پرداخت تسهیلات، پس از حصول اطمینان بانک از توجیه اقتصادی طرح ارائه شده و در آمدزایی ارزی آن خواهد بود.

   توصیه : بانک توسعه صادرات ایران به منظور حفظ منافع صادرکنندگان، بر این نکته تأکید دارد که حتی الامکان صادرات خود را به اتکای مدارک و اسناد معتبر بین المللی از قبیل اعتبار اسنادی معتبر یا قرارداد معتبر و نظایر آن، انجام دهند تا در صورت بروز اختلاف احتمالی با کار فرمایان، به استناد آن مدارک بتوانند در محاکم بین المللی احقاق حق نمایند.

   ج) رویکردهای بانک توسعه صادرات ایران

   برای صادرکنندگان نمونه :

   حمایت از صادرکنندگان نمونه از رویکردهای اصلی بانک توسعه صادرات ایران می باشد . اهم این رویکردها عبارتند از :

   1- اولویت در ارائه خدمات و تسهیلات .

   2- تسریع در رسیدگی و اجرای در خواست ها .

   3- تخفیف در نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک.

   د) نظارت بر حسن اجرای

   قراردادها و مصرف تسهیلات :

   بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه مربوطه، بانک ها مکلفند بر حسن اجرای قراردادها و مصرف تسهیلات اعطایی نظارت نمایند. بر این اساس بانک توسعه صادرات ایران از ابزارهای مختلفی برای حصول اطمینان از مصرف درست و کامل تسهیلات پرداختی در محل های پیش بینی شده، استفاده می نمایند.

   بدین منظور متقاضیان می بایست برنامه توجیه اقتصادی / صادراتی خود را جهت استفاده از تسهیلات خدمات بانک ارائه نموده و موارد مصرف را نیز تعیین نمایند. پس از انجام بررسی های کارشناسی و موافقت ارکان اعتباری بانک با پرداخت تسهیلات یا ارائه خدمات، انعقاد و اجرای قراردادهای تسهیلاتی و مصرف منابع به نحوی خواهد بود که بانک اطمینان حاصل نمایند که منابع در محل پیش بینی شده مصرف گردیده و طی دوره ی قرارداد، مشتری به تعهدات خود در قبال بانک عمل می نماید.

   نحوه نظارت بانک متناسب با نوع وضعیت مشتری، سطح همکاری، نوع تسهیلات /خدمات ارائه شده و ... متنوع می باشد و بر اساس دستورالعمل های مربوطه اجرا می گردد.

   تسهیلاتی که با عنوان سرمایه در گردش در ارکان اعتباری بانک به تصویب می رسند به روش های مختلفی پرداخت می گردندکه عبارتند از :

   الف- پرداخت تسهیلات از طریق گشایش اعتبار اسنادی (اعم از وادراتی یا داخلی)

   ب)پرداخت تسهیلات در وجه صادرکننده پیش فاکتور یا در قبال ارائه قرارداد خرید کالا یا خدمت.

   ج) پرداخت تسهیلات در وجه متقاضی ( به استثنای عقد فروش اقساطی ) در شرایطی که ارائه پیش فاکتور یا قرارداد خرید کالا یا خدمت میسر نمی باشد.

   راهکارهای کنترل حسن مصرف تسهیلات

   بانک توسعه صادرات ایران برای حسن مصرف تسهیلات ارائه شده به مشتری از راهکارهای کنترلی متفاوتی برای یکسان سازی رویه ها به شرح مراحل ذیل استفاده می نمایند:

   الف)کنترل های مربوط به پرداخت

   تسهیلات از طریق گشایش اعتبار اسنادی :

   در این روش پرداخت تسهیلات با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در قبال اسناد حمل و با رعایت شرایط پیش بینی شده در اعتبار اسنادی گشایش یافته، صورت می گیرد.

   ب) کنترل های مربوط به پرداخت تسهیلات در قبال اخذ

   پیش فاکتور / قرارداد خرید کالا یا خدمت :

   1-مرحله کنترل پیش فاکتور / قرارداد خرید کالا / خدمت :

   1-1-کالا/ خدمت موضوع پیش فاکتور / قرارداد خرید می بایست با کالا / خدمت موضوع برنامه توجیه اقتصادی ارائه شده به بانک مطابقت کامل داشته باشد.

   1-2- مشخصات ظاهری و مندرجات پیش فاکتور / قرارداد خرید (شامل شماره، تاریخ، مهلت اعتبار، نوع و مقدار و قیمت و مشخصات فنی کالا بصورت مشخص، شماره حساب بانکی (ترجیحاً در بانک توسعه صادرات ایران) جهت واریز وجه کالا و ... کنترل می شود.

   1-3- اصالت و ماهیت پیش فاکتور کنترل می گردد. بدین منظور موارد ذیل می بایست توسط کارشناسان بانک بررسی و پاسخ داده شود:

   - آیا موضوع پیش فاکتور با موضوع فعالیت صادرکننده منطبق می باشد؟

   - آیا نوع و مقدار کالای درج شده در پیش فاکتور با توانمندی یاظرفیت تولید صادرکننده آن مطابقت دارد ؟

   - آیا قیمت مندرج در پیش فاکتور با قیمت های روز بازار منطبق است ؟

   1-4- در صورت لزوم از محل فعالیت صادرکننده پیش فاکتور / قرارداد بازدید به عمل می آید.

   2- مرحله پرداخت تسهیلات :

   در صورتی که صادرکننده پیش فاکتور / طرف قرارداد در بانک توسعه صادرات ایران دارای حساب جاری باشد، وجه تسهیلات به حساب مورد نظر واریز می گردد. در غیر این صورت چک رمزدار در وجه صادرکننده پیش فاکتور و حساب مندرج در آن صادر خواهد شد.

   3-مرحله کنترل های پس از پرداخت :

   گیرنده تسهیلات حداکثر تا دو ماه پس از انعقاد قرارداد می بایست اسناد و مدارک ذیل را به شعبه مربوطه ارائه نماید:

   3-1- فاکتور کالای موضوع پیش فاکتور / قرارداد خرید می بایست از حیث نوع، مقدار، مشخصات فنی کالا، قیمت، تأخر زمانی و ... مطابقت کامل داشته باشد.

   3-2- ارائه قبض انبار یا اسناد حمل کالای موضوع فاکتور / قرارداد تسهیلاتی به بانک ضروری است.

   3-3- در صورت لزوم از محل فعالیت متقاضی جهت کنترل موارد فوق بازدید بعمل می آید.

   (ادامه همکاری پس از مهلت مقرر فوق منوط به ارائه اسناد و مدارک فوق الذکر و تأیید صحت آنها توسط کارشناس مربوطه خواهد بود.)

   4- کنترل طی مدت قرارداد :

   گیرندگان تسهیلات می بایست نسبت به اجرای سیستم حسابداری دقیق، کامل و به روز بر حسب مورد اقدام نموده و ترتیبی اتخاذ نمایند که در پایان هر ماه یک فقره تراز آزمایشی چهار ستونی از حسابهای خود را به منظور اعمال نظارت کلی به بانک ارائه نمایند.

   تذکر: مسئول و کارشناس شعبه بصورت مداوم وضعیت گردش حسابهای جاری گیرندگان تسهیلات را بعنوان یک وظیفه نظارتی مورد توجه قرار داده و ترتیبی اتخاذ می نمایند که مشتری متناسب با تسهیلات دریافتی، عملیات بانکی خود را در بانک توسعه صادرات متمرکز نمایند.

   ج) کنترل های مربوط به پرداخت تسهیلات

   بدون اخذ پیش فاکتور / قرارداد خرید کالا :

   در مواردی که نوع فعالیت متقاضی، نوع کالا و فروشندگان آن و یا شرایط خرید، امکان اخذ پیش فاکتور را میسر نمی نمایند، پس از بررسی کارشناسی و اخذ دلایل توجیهی و حصول اطمینان از مصرف تسهیلات در محل خود، با مجوز ارکان اعتباری بانک، مشتری به عنوان امین بانک تلقی و تسهیلات ( به استثنای عقد فروش اقساطی ) با رعایت اولویت های ذیل به حساب جاری مشتری واریز می گردد:

   1- فهرست فروشندگان اخذ و پس از بررسی صحت آنها وجوه مربوطه به حساب های معرفی شده واریز / حواله گردد.

   2- تسهیلات مصوب به حساب جاری متقاضی واریز، لیکن برداشت از حساب در قبال چک های صادره از جانب گیرنده تسهیلات در وجه فروشندگان کالای موضوع مشارکت، خواهد بود.

   3- در صورت عدم امکان موارد فوق، واریز سرمایه مشارکت به حساب جاری مشتری مجاز بوده و مشتری بعنوان امین بانک، به خرید کالا/ خدمت موضوع برنامه صادراتی اقدام می نمایند.گیرنده تسهیلات حداکثر تا دو ماه پس از انعقاد قرارداد تسهیلات می بایست اسناد و مدارک مربوطه که بیانگر مصرف سرمایه مشارکت در محل پیش بینی شده در برنامه صادراتی است را به شعبه ارائه نماید.

   4- به استثنای مراحل مربوط به کنترل پیش فاکتور و فاکتور، سایر مراحل کنترل که در بخش (ب) اشاره شده لازم الاجرا می باشند.