• رسانه
    • عضویت در خبرنامه
      نام: نام خانوادگی:
      پست الکترونیکی:
      دوره زمانی ارسال خبرنامه: ماههفتهروز

      لطفا موضوعات مورد علاقه خود و تعداد موارد هر بخش را انتخاب نمایید.
      تعداد موارد از هر زیر مجموعه:
  • کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.
  • ساختمان مرکزی : تهران - میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پانزدهم، برج توسعه
    تلفن ها : 88709022 و 88707951 - 3 و 81920
    دورنگار :88702848