بانک توسعه صادرات ایران
   
 
    • آگهی مزایده فروش کارخانجات و ماشین الات

      شرکت راهبران هدف آرمان درنظر دارد اموال منقول و غیرمنقول مشروح زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

      بازدید از محل مربوطه با هماهنگی الزامی می باشد