بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • متن آگهی مزایده:
   بانک توسعه صادارت ایران در نظر دارد اموال مازاد و تملکی خود را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.
   جدول املاک

   ردیف کد ملک آدرس پلاک ثبتی نوع ملک کاربری عرصه
   متر مربع
   اعیان
   متر مربع
   قیمت پایه
   ریال
   توضیحات شرایط پرداخت
   1 9601 خوزستان - ماهشهر-خیابان شلمچه روبروی مدرسه علامه طباطبایی پلاک 22-12-9 3946/11 ساختمان مسکونی 97/315 150 3،068،730،000 دارای متصرف می باشد ب
   2 9602 لرستان - خرم آباد- بلوار علوی محل سابق شعبه بانک توسعه صادرات ایران 37/1906 ساختمان تجاری- مسکونی 200 513 30،500،000،000 ملک تخلیه است الف
   3 9603 شیراز- بلوار چمران - نبش کوچه 12 متری ولیعصر نرسیده به پل زرگری محل سابق شعبه بانک توسعه صاردات 348 ساختمان تجاری - اداری 244 1043/2 57،000،000،000 ملک تخلیه است ج
   4 9604 جاده تبریز تهران - بعد از پلیس راه به طرف تبریز - روبروی دارو سازی زهراوی - کارخانه نوشا عصاره 232/80
   238/80
   محل کارخانه و ماشین الات کارخانه 9390 2813 71،389،500،000 کارخانه و ماشین آلات با وضعیت فعلی ج
   5 9605 تهران-خیابان خرمشهر - خیابان مرغاب - کوچه کردبچه- پلاک 15 5106/6933 ساختمان مسکونی 210 249/65 23،000،000،000 ملک دارای مستاجر است ج

   توضیحات و شرایط شرکت در مزایده
   1. نحوه دریافت اسناد مزایده: از طریق شعب بانک توسعه صادرات ایران در شهرستانها ذیل یا اداره مهندسی ساختمان بانک توسعه صادرات ایران در تهران و یا سایت بانک توسعه صادرات ایران به نشانی www.edbi.ir دریافت نمایند.
   2. میزان سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد مبلغ پایه مزایده می باشد. که می بایست به شماره حساب 8100000234001 مدیریت امور مالی بانک توسعه صادرات واریز گردد.ویا نسبت به ارئه یک فقره چک بانکی به مبلغ مذکور در وجه بانک توسعه صادرات ایران اقدام نماید.
   3. نحوه پرداخت ثمن معامله به شرح ذیل:
    1. شرایط پرداخت بند الف مزایده نحوه دریافت ثمن معامله بصورت نقدی می باشد.
    2. شرایط پرداخت بند ب مزایده نحوه دریافت ثمن معامله بصورت اقساطی و مقدار سود متعلقه برای موارد عرضه شده طبق نرخ مصوب بانک می باشد.حداقل 20 درصد بصورت نقد و مابقی حداکثر در 36 قسط مساوی می باشد.
    3. شرایط پرداخت بند ج مزایده نحوه دریافت ثمن معامله بصورت اقساطی و مقدار سود متعلقه برای موارد عرضه شده طبق نرخ مصوب بانک می باشد.حداقل 40 درصد بصورت نقد و مابقی حداکثر در 36 قسط مساوی می باشد.
   4. پیشنهاد ها می بایست در پاکت های لاک و مهر شده به اداره مهندسی ساختمان به نشانی تهران خیابان احمد قصیر نبش خیابان احمدیان برج بانک توسعه صادرات ایران طبقه 11 تحویل گردد.
   5. مهلت ارسال پیشنهاد ها تا ساعت 15:00 مورخ 11/10/1396 می باشد
   6. برای بازدید از مورد مزایده با هماهنگی قبلی با شماره های شعبه مربوطه و یا اداره مهندسی ساختمان مندرج در ذیل تماس حاصل نمایند.
    1. اداره مهندسی ساختمان : آدرس میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر نبش خیابان احمدیان برج بانک توسعه صادرات طبقه 11 اداره مهندسی ساختمان تلفن :81923891-81920433-81921182
    2. تبریز : آدرس:خیابان امام خمینی میدان قطب روبروی شهید جدیری جنب کوچه دلخون –تلفن: 33357475-041
    3. اهواز :آدرس: میدان شهدا - تلفن: 32202030-061
    4. خرم آباد: آدرس: میدان علوی - تلفن :34205526 -066
    5. شیراز :آدرس :خیابان کریمخان زند ،جنب بانک کشاورزی روبروی پاساژ فرجادیان تلفن :32315776-071
   7. تاریخ بازگشایی پاکات مورخ : 12/10/1396 ساعت 10 صبح با حضور اعضای کمیسیون معاملات بانک به نشانی تهران - خیابان احمد قصیر نبش خیابان احمدیان ساختمان مرکزی بانک توسعه صادرات می باشد.در صورت تغییر زمان بازگشایی از طریق سایت بانک توسعه صادرات ایران اطلاع رسانی خواهد گردید.
   8. حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی اختیاری و منوط به ارائه رسید تسلیم اسناد به بانک می باشد.
   9. بانک در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار می باشد.و به پیشنهاد های مبهم ،مشروط،مخدوش و بدون سپرده ویا بعد از مهلت قانونی به بانک تسلیم شده باشد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.همچنین شرکت در مزایده هیچ الزامی برای بانک جهت عقد قرارداد ایجاد نخواهد کرد.
   10. هزینه های اجرایی ،هزینه چاپ آگهی مزایده و کارشناسی اموال به عهده برنده مزایده می باشد.