بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • آگهی مزایده عمومی فروش اموال، املاک و مستغلات بانک توسعه صادارت ایران
   بانک توسعه صادارت ایران در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir ) بصورت الکترونیکی بفروش برساند
   تاریخ انتشار 02/03/1397
   مهلت دریافت اسناد و بازدید از تاریخ 02/03/1397 تا تاریخ 19/03/1397
   مهلت ارسال پیشنهادات تا تاریخ 19/03/1397
   تاریخ بازگشایی اسناد تاریخ 20/03/1397
   تاریخ اعلام برنده مزایده 20/04/1397 می باشد.
   شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده

   1. نحوه دریافت اسناد مزایده: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir )
   2. میزان سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد مبلغ پایه مزایده می باشد. که می بایست به شماره حساب 8100000234001 مدیریت امور مالی بانک توسعه صادرات واریز گردد.ویا نسبت به ارئه یک فقره چک بانکی به مبلغ مذکور در وجه بانک توسعه صادرات ایران اقدام نماید.
   3. نحوه پرداخت ثمن معامله به شرح ذیل:
    1. شرایط پرداخت بصورت نقدی می بایست 95 درصد هم زمان با انعقاد قرارداد و 5 درصد هنگام تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی باشد.
    2. شرایط پرداخت ثمن معامله بصورت اقساطی و مقدار سود متعلقه برای موارد عرضه شده طبق نرخ مصوب بانک می باشد.حداقل 40 درصد بصورت نقد و مابقی حداکثر در 36 قسط مساوی می باشد.
   4. پیشنهاد ها هم زمان با ثبت در سامانه الکترونیکی دولت می بایست در پاکت های لاک و مهر شده به اداره کل مهندسی ساختمان به نشانی تهران خیابان احمد قصیر نبش خیابان احمدیان برج بانک توسعه صادرات ایران - طبقه 11، تحویل گردد.
   5. مهلت ارسال پیشنهاد ها تا ساعت 16:00 مورخ 19/03/1397 می باشد
   6. برای بازدید از مورد مزایده با هماهنگی قبلی با شماره های شعبه مربوطه و یا اداره مهندسی ساختمان مندرج در ذیل تماس حاصل نمایند.
    1. اداره مهندسی ساختمان : آدرس میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر نبش خیابان احمدیان برج بانک توسعه صادرات طبقه 11، اداره مهندسی ساختمان تلفن :81923891-81920433-81921182
    2. آدرس شعب مربوطه به فراخور املاک موجود در مزایده از سایت این بانک قابل دریافت می باشد.
   7. بانک در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار می باشد.و به پیشنهاد های مبهم ،مشروط،مخدوش و بدون سپرده ویا بعد از مهلت قانونی به بانک تسلیم شده باشد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.همچنین شرکت در مزایده هیچ الزامی برای بانک جهت عقد قرارداد ایجاد نخواهد کرد.
   8. در صورتی که تعداد شرکت کننده حائز شرایط (حداقل ممکن) یک شرکت کننده باشد، کمیسیون می تواند نسبت به انتخاب ایشان بعنوان برنده مزایده اقدام نماید.
   9. هزینه های اجرایی ،هزینه چاپ آگهی مزایده و کارشناسی اموال به عهده برنده مزایده می باشد.

   ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:
   1. برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده ،ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
   2. کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات ،شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده ،قابل مشاهده و انتخاب می باشد.
   3. علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
   مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934-021
   دفتر ثبت نام استان تهران:88969737 و 85193768
   اطلاعات دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه (setadiran.ir ) بخش: " ثبت نام /پروفایل مزایده گر" موجود می باشد

   برای دریافت فایل مزایده اموال اینجا کلیک کنید.
   برای دریافت فایل مزایده املاک اینجا کلیک کنید.

   فایل های مرتبط: