بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اخبار
  • مقالات و گزارش ها

  • مقالات و گزارش ها
   انتشار "توسعه صادرات" شماره 91 خرداد 90

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 91 خرداد 90

   سازمان ها مبتنی بر راهبردهایی که اتخاذ م یکنند ساختارشان را تغییر م یدهند. این تغییر در بانک توسعه صادرات ایران هم از مدتی پیش، باتوجه به ضرور تهایی که مشاهده شد شروع شده

   گزارش سالانه 1388

   گزارش سالانه 1388

   گزارش سالانه 1388

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 87 آبان ماه 1389

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 87 آبان ماه 1389

   انتخاب بانک توسعه صادرات ب هعنوان «خادم نمونه کشوری در حوزه صادرات غیرنفتی » برای دومین سال پیاپی و اعطای لوح تقدیر بالاترین مقام اجرایی کشور به مدیرعامل بانک، از سویی نشانه توجه مسوولان عالی رتبه نظام به نحوه انجام وظایف ...

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 88 آذر ماه 1389

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 88 آذر ماه 1389

   بررسی سابقه تحریم ها در ایران بیانگر این مطلب است که قالب تحری مها به ویژه از جنبه اقتصادی، منجر به "شکست" شده و نتیجه نداده است.

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 89 دی و بهمن 1389

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 89 دی و بهمن 1389

   گام های استوار مسئولان و همراهی ازرشمند مردم در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها کم کما ین باور را درا ذهان عمومی و متخصصانا قتصادیا یجاد کرد که می توان به تغ ییراتا ساسی اقتصادی نیز روی آورد و موفق شد.

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 84 خرداد ماه 1389

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 84 خرداد ماه 1389

   متاسفانه در شماره گذشته و در گف توگو با آقای دکتر نیکزاد درخصوص انتشار گواهی سپرده ارزی ، نام و سمت بعضی از مدیران وهمکاران بانکی که در روند این کار همکاری داشتند به اشتباه چاپ شده بود که ضمن پوزش از این عزیزان، بدین وسیله اصلاح م یگردد

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 85 تیر ماه 1389

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 85 تیر ماه 1389

   دکتر کورش پرویزیان: منابع مالی بخش صادرات در کشور باید ارزان باشد. حتی کشورهایی مانند چین و ژاپن که اقدام به تاسیس صندوق توسعه ای کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقایی کرده اند، با نرخ های ترجیحی نزدیک به صفر، پروژه ها را تامین مالی می کنند