بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • محاسبات بانکی
  • آرشیو ارزشگذاری های یک قلم
   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ 41,790 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ 41,790 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ 41,790 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ 41,790 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ 41,790 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ 41,790 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ 41,790 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ 41,790 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ 41,790 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ 41,790 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 41,790 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 41,790 42,210 0
   کمترین ارزشگذاری 41,790 42,210 0
   متوسط ارزش این قلم 41,790 42,210 0

   * ارزشگذاری بر حسب ریال