بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • محاسبات بانکی
  • آرشیو ارزشگذاری های یک قلم
   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ 41,790 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ 41,790 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ 41,790 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ 41,790 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ 41,790 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ 41,790 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ 41,790 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ 41,790 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ 41,790 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ 41,790 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 41,790 42,210 0
   کمترین ارزشگذاری 41,790 42,210 0
   متوسط ارزش این قلم 41,790 42,210 0

   * ارزشگذاری بر حسب ریال