بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • محاسبات بانکی
  • آرشیو ارزشگذاری های یک قلم
   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ 37,833 [ +0.069% ]  38,213 [ +0.068% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ 37,807 [ 0% ]  38,187 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ 37,807 [ +0.042% ]  38,187 [ +0.042% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ 37,791 [ 0% ]  38,171 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ 37,791 [ +0.087% ]  38,171 [ +0.086% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ 37,758 [ +0.387% ]  38,138 [ +0.388% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ 37,612 [ +0.128% ]  37,990 [ +0.126% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ 37,564 [ +0.264% ]  37,942 [ +0.266% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ 37,465 [ -0.088% ]  37,841 [ -0.087% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ 37,498 [ 0% ]  37,874 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 37,833 38,213 0
   کمترین ارزشگذاری 37,465 37,841 0
   متوسط ارزش این قلم 37,693 38,071 0

   * ارزشگذاری بر حسب ریال