بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • محاسبات بانکی
  • آرشیو ارزشگذاری های یک قلم
   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ 33,946 [ 0% ]  34,288 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ 33,946 [ +0.666% ]  34,288 [ +0.671% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ 33,720 [ 0% ]  34,058 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ 33,720 [ -0.394% ]  34,058 [ -0.396% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ 33,853 [ +0.257% ]  34,193 [ +0.254% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ 33,766 [ +0.246% ]  34,106 [ +0.249% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ 33,683 [ 0% ]  34,021 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ 33,683 [ 0% ]  34,021 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ 33,683 [ -0.822% ]  34,021 [ -0.826% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ 33,960 [ 0% ]  34,302 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 33,960 [ -0.25% ]  34,302 [ -0.248% ]  0 [ 0% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 33,960 34,302 0
   کمترین ارزشگذاری 33,683 34,021 0
   متوسط ارزش این قلم 33,811 34,151 0

   * ارزشگذاری بر حسب ریال