بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • محاسبات بانکی
  • آرشیو ارزشگذاری های یک قلم
   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ 32,165 [ +0.025% ]  32,489 [ +0.025% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ 32,157 [ 0% ]  32,481 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ 32,157 [ +0.028% ]  32,481 [ +0.028% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ 32,148 [ 0% ]  32,472 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ 32,148 [ +0.012% ]  32,472 [ +0.012% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ 32,144 [ +0.38% ]  32,468 [ +0.382% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ 32,022 [ +0.2% ]  32,344 [ +0.198% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ 31,958 [ +0.138% ]  32,280 [ +0.143% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ 31,914 [ -0.047% ]  32,234 [ -0.047% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ 31,929 [ 0% ]  32,249 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 32,165 32,489 0
   کمترین ارزشگذاری 31,914 32,234 0
   متوسط ارزش این قلم 32,074 32,397 0

   * ارزشگذاری بر حسب ریال