بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • محاسبات بانکی
  • آرشیو ارزشگذاری های یک قلم
   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ 51,610 [ 0% ]  52,128 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ 51,610 [ +0.717% ]  52,128 [ +0.717% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ 51,240 [ 0% ]  51,754 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ 51,240 [ -0.429% ]  51,754 [ -0.433% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ 51,460 [ +0.869% ]  51,978 [ +0.872% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ 51,013 [ +0.28% ]  51,525 [ +0.278% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ 50,870 [ 0% ]  51,382 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ 50,870 [ 0% ]  51,382 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ 50,870 [ -0.226% ]  51,382 [ -0.224% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ 50,985 [ 0% ]  51,497 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 50,985 [ -0.506% ]  51,497 [ -0.507% ]  0 [ 0% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 51,610 52,128 0
   کمترین ارزشگذاری 50,870 51,382 0
   متوسط ارزش این قلم 51,159 51,673 0

   * ارزشگذاری بر حسب ریال