بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • محاسبات بانکی
  • آرشیو ارزشگذاری های یک قلم
   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ 55,730 [ +0.16% ]  56,290 [ +0.158% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ 55,641 [ 0% ]  56,201 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ 55,641 [ -0.548% ]  56,201 [ -0.546% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ 55,946 [ 0% ]  56,508 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ 55,946 [ +0.214% ]  56,508 [ +0.212% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ 55,826 [ +0.224% ]  56,388 [ +0.225% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ 55,701 [ +0.099% ]  56,261 [ +0.098% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ 55,646 [ +0.334% ]  56,206 [ +0.334% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ 55,460 [ +0.308% ]  56,018 [ +0.309% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ 55,289 [ 0% ]  55,845 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 55,946 56,508 0
   کمترین ارزشگذاری 55,289 55,845 0
   متوسط ارزش این قلم 55,683 56,243 0

   * ارزشگذاری بر حسب ریال