بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • محاسبات بانکی
  • آرشیو ارزشگذاری های یک قلم
   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ 4,724 [ -0.127% ]  4,772 [ -0.126% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ 4,730 [ 0% ]  4,778 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ 4,730 [ -0.063% ]  4,778 [ -0.063% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ 4,733 [ 0% ]  4,781 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ 4,733 [ +0.57% ]  4,781 [ +0.565% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ 4,706 [ +1.402% ]  4,754 [ +1.43% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ 4,640 [ -0.216% ]  4,686 [ -0.213% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ 4,650 [ +0.344% ]  4,696 [ +0.341% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ 4,634 [ +0.086% ]  4,680 [ +0.085% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ 4,630 [ 0% ]  4,676 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 4,733 4,781 0
   کمترین ارزشگذاری 4,630 4,676 0
   متوسط ارزش این قلم 4,691 4,738 0

   * ارزشگذاری بر حسب ریال