بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • محاسبات بانکی
  • آرشیو ارزشگذاری های یک قلم
   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ 27,864 [ 0% ]  28,144 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ 27,864 [ +0.901% ]  28,144 [ +0.899% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ 27,613 [ 0% ]  27,891 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ 27,613 [ -0.489% ]  27,891 [ -0.484% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ 27,748 [ +1.175% ]  28,026 [ +1.17% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ 27,422 [ +0.397% ]  27,698 [ +0.401% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ 27,313 [ 0% ]  27,587 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ 27,313 [ 0% ]  27,587 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ 27,313 [ -0.381% ]  27,587 [ -0.384% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ 27,417 [ 0% ]  27,693 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 27,417 [ +0.226% ]  27,693 [ +0.231% ]  0 [ 0% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 27,864 28,144 0
   کمترین ارزشگذاری 27,313 27,587 0
   متوسط ارزش این قلم 27,536 27,813 0

   * ارزشگذاری بر حسب ریال