بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • محاسبات بانکی
  • آرشیو ارزشگذاری های یک قلم
   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ 30,862 [ 0% ]  31,172 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ 30,862 [ 0% ]  31,172 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ 30,862 [ +0.301% ]  31,172 [ +0.298% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ 30,769 [ 0% ]  31,079 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ 30,769 [ +0.059% ]  31,079 [ +0.058% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ 30,751 [ +0.602% ]  31,061 [ +0.602% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ 30,566 [ +0.007% ]  30,874 [ +0.006% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ 30,564 [ +0.131% ]  30,872 [ +0.136% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ 30,524 [ +0.164% ]  30,830 [ +0.162% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ 30,474 [ 0% ]  30,780 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 30,862 31,172 0
   کمترین ارزشگذاری 30,474 30,780 0
   متوسط ارزش این قلم 30,700 31,009 0

   * ارزشگذاری بر حسب ریال