بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • محاسبات بانکی
  • آرشیو ارزشگذاری های یک قلم
   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ 6,719 [ +0.015% ]  6,787 [ +0.015% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ 6,718 [ 0% ]  6,786 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ 6,718 [ +0.357% ]  6,786 [ +0.354% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ 6,694 [ 0% ]  6,762 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ 6,694 [ +0.134% ]  6,762 [ +0.133% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ 6,685 [ +0.524% ]  6,753 [ +0.548% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ 6,650 [ -0.195% ]  6,716 [ -0.194% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ 6,663 [ +0.15% ]  6,729 [ +0.149% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ 6,653 [ +0.15% ]  6,719 [ +0.149% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ 6,643 [ 0% ]  6,709 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 6,719 6,787 0
   کمترین ارزشگذاری 6,643 6,709 0
   متوسط ارزش این قلم 6,684 6,751 0

   * ارزشگذاری بر حسب ریال