بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • شکایت / تخلفات اداری
   سامانه الکترونیکی رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات،شکایات و ...

   با سلام

   چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات شعب، ادارت مرکزی و واحدهای زیرمجموعه در زمینه های نقض قوانین، عدم انجام وظیفه، اطاله در رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات شکایتی داشته و شخصا ذینفع آن بوده و خواهان رسیدگی برای احقاق حق خود باشید و یا به عنوان یک شهروند از سوئ جریانی اطلاع دارید می توانید شکایت و یا اطلاعات خود را در سامانه جامع رسیدگی به شکایات ثبت و ارسال نمایید تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود.